सर्वनामको परिभाषा दिदै यसका प्रकार समेत लेख्नुहोस् ।