भविष्यमा के गर्ने लक्ष्य लिएकी छौ? १५ वाक्यमा लेख ।